Call for Papers – Psychoterapie dětí a dospívajících

27. Červen 2017 - 14:24 -- Michal Čevelíček

Vážené kolegyně a kolegové,

časopis Psychoterapie připravuje další tematicky zaměřené číslo, které vychází jednou ročně. Tentokrát se chceme zaměřit na téma Psychoterapie dětí a dospívajících.

Posláním časopisu Psychoterapie je nejen napomáhání vědeckému rozvoji a odborné kultivaci oboru psychoterapie, ale i podpora a facilitace dialogu v celém spektru psychoterapeutické obce. Mezi dlouhodobé cíle redakce patří i snaha představit aktuální vědecké poznatky z oborů příbuzných a spřízněných. Z tohoto důvodu vychází každý rok alespoň jedno specializované číslo, zaměřené na vybraná témata.

Potenciální autory chceme podpořit v odvaze a úsilí publikovat texty, které se k tomuto tématu vztahují. Považujeme za zásadní podmínku, aby texty zahrnovaly, reflektovaly či naznačovaly možný přínos a praktickou aplikaci poznatků v této oblasti v různých formách spolupráce s dítětem, dospívajícím a rodinou či jinou institucí. Od autorů potřebujeme do konce října 2017 název a abstrakt zamýšleného článku v rozsahu ½  stránky formátu A4. Po přijetí abstraktu vyzveme autory k odevzdání článku v rozsahu do 18 normostran (více pokyny pro přispěvatele na webových stránkách) do konce ledna 2018 tak, aby mohlo proběhnout anonymní recenzní řízení (2 recenzenti). Autoři článku budou do 6 týdnů od odevzdání článku seznámeni s posouzením recenzentů (podrobnosti o recenzním řízení naleznete na webových stránkách časopisu: www.psychoterapie.fss.muni.cz.

Ještě jednou chceme autory podpořit v jejich úsilí a upozornit na požadavek aplikovatelnosti teoretických poznatků, konceptů a výzkumných zjištění do každodenní psychoterapeutické praxe. Věříme, že spolupráce na tomto tématu bude obohacující pro všechny zúčastněné strany.

Předem děkujeme autorům za jejich ochotu podílet se na tvorbě tématického čísla časopisu Psychoterapie.

Za redakci Psychoterapie

           Editor čísla Jiří Jakubů (e-mail: jiri.jakubu [at] cetera.cz)

           Šéfredaktor Roman Hytych (e-mail: romhyt [at] gmail.com)