Call for Papers - Teorie attachmentu a její přínos pro psychoterapii

17. Březen 2014 - 10:29 -- Michal Čevelíček
Call for Papers – tematické číslo časopisu Psychoterapie

Vážené kolegyně a kolegové,

posláním časopisu Psychoterapie je nejen napomáhání vědeckému rozvoji a odborné kultivaci oboru psychoterapie, ale i podpora a facilitace dialogu v celém spektru psychoterapeutické obce. Mezi dlouhodobé cíle redakce patří i snaha představit aktuální vědecké poznatky z oborů příbuzných a spřízněných. Z tohoto důvodu vychází každý rok jedno specializované číslo, zaměřené na vybraná témata. Pro rok 2015 jsme zvolili téma Teorie attachmentu a její přínos pro psychoterapii.

Potenciální autory chceme podpořit v odvaze a úsilí publikovat texty, které se k tomuto tématu vztahují. Považujeme za zásadní podmínku, aby texty zahrnovaly, reflektovaly či naznačovaly praktickou aplikaci poznatků z oboru neurověd v samotné psychoterapii. Od autorů potřebujeme do konce září t.r. název a abstrakt zamýšleného článku v rozsahu ½ stránky formátu A4. Po přijetí abstraktu vyzveme autory k dodání článku v rozsahu do 18 normostran (více pokyny pro přispěvatele na webových stránkách) do konce prosince 2014, aby mohlo proběhnout anonymní recenzní řízení (2 recenzenti). Autoři článku budou do 6 týdnů od odevzdání článku seznámeni s posouzením recenzentů (podrobnosti o recenzním řízení naleznete na webových stránkách časopisu: www.psychoterapie.fss.muni.cz).

Ještě jednou chceme autory podpořit v jejich úsilí a upozornit na požadavek aplikovatelnosti poznatků neurověd v oboru psychoterapie a psychoterapeutické péče. Věříme, že spolupráce na tomto tématu bude obohacující pro všechny zúčastněné strany.

        Za redakci Psychoterapie

                 Editor čísla David Skorunka

                 Šéfredaktor Roman Hytych