Call for Papers – Trauma a práce s traumatem v psychoterapii

16. Červen 2016 - 11:27 -- Michal Čevelíček

Vážené kolegyně a kolegové,

časopis Psychoterapie připravuje další tematicky zaměřené číslo, které vychází jednou ročně. Tentokrát se chceme zaměřit na téma

Trauma a práce s traumatem v psychoterapii

Toto téma vnímáme jako důležité a aktuální jak z hlediska psychoterapeutické práce, tak i v celospolečenském kontextu. U jednotlivce, ale i v rámci skupiny zasahuje řadu úrovní (úroveň neurofyziologickou, emoční, kognitivní, osobnostní i úroveň skupinové dynamiky a skupinových obranných mechanismů).   

Rádi bychom pozvali vás, potenciální autory časopisu Psychoterapie ke spolupráci a k publikaci textu na dané téma. Text může být zaměřený na různé aspekty problematiky traumatu (procesy neurofyziologické, intrapsychické, interpersonální i skupinové), vítané jsou zejména články s výzkumným zaměřením i články s praktickou kazuistickou tématikou.

Od autorů potřebujeme do konce září 2016 název a abstrakt zamýšleného článku (v rozsahu ½  stránky formátu A4). Po přijetí abstraktu vyzveme autory k dodání článku (v rozsahu do 18 normostran), a to do konce prosince 2016 (více pokyny pro přispěvatele na webových stránkách) tak, aby mohlo proběhnout anonymní recenzní řízení (2 recenzenti). Autoři článku budou do 6 týdnů od odevzdání  seznámeni s posouzením recenzentů (podrobnosti o recenzním řízení naleznete na webových stránkách časopisu: www.psychoterapie.fss.muni.cz).

Tímto vás ještě jednou chceme povzbudit a podpořit a věříme, že spolupráce na tomto tématu bude obohacující pro všechny zúčastněné strany.

Za redakci Psychoterapie:

                     Editor čísla Jakub Hučín

                     Šéfredaktor Roman Hytych