Kompetenční přístup a kompetence psychoterapeuta: koncepty profesního vzdělávání

Competency approach and competency of psychotherapist: concepts in professional training

Teorie: 
Abstrakt: 

Článek se zaměřuje na koncepci kompetenčního přístupu, který významně začíná ovlivňovat profesní vzdělávání psychoterapeutů. Kompetenční přístup vychází z explicitního pojetí cílových kompetencí a umožňuje porovnat dosažené kompetence s požadovanými kritérii. Zaměřuji se př edevším na pojetí základních (jádrových) kompetencí, metody, jak je vyhodnocovat a výuku kompetencí. V závěru diskutuji přínosy a potenciálně negativní dopady kompetenčního vzdělávání.