O čem klienti hovoří s terapeuty ve svých představách

What do client speak about with their therapists in imagination

Výzkum: 
Abstrakt: 

Přestože psychoterapeutický proces není zdaleka omezen pouze na události odehrávající se přímo na sezeních, velmi málo studií se věnovalo tomu, co se děje v obdobích mezi sezeními. Cílem této studie bylo prozkoumat význam a funkci vnitřních (imaginárních) dialogů, které klienti ve svých představách vedou se svými terapeuty mezi sezeními. Jako data sloužily polostrukturované rozhovory se šesti klienty, kteří poskytli popis celkem 30 konkrétních epizod vnitřních dialogů. Analýza byla provedena pomocí metody zakotvené teorie a jejím výsledkem je osm kategorií popisujících různé motivy, které iniciovaly vnitřní dialogy. Výsledky jsou diskutovány v kontextu existující empirické literatury a mohou být užitečné zejména pro terapeuty, kteří sami nemají zkušenost s individuální terapií z pozice klienta.