Vodítka pro výběr klienta do psychoterapie – pilotní studie

Clues for selection of client to psychotherapy – pilot study

Výzkum: 
Abstrakt: 

Autoři vytvořili metodu s 32 položkami pro posouzení aspektů výběru klienta/pacienta do psychoterapie pro kolegy v rané fázi terapeutických zkušeností. Výsledná metoda zkoumá tři kategorie - Kompetence a rámec psychoterapie pod supervizí v průběhu výcviku, Kontaminace psychoterapie vnějšími vztahy Faktory na straně budoucího klienta. Panel expertů hodnotil položky jako relevantní. Rozdíly v hodnocení byly mezi zkušenými psychoterapeuty a frekventanty psychoterapeutických výcviků minimální. Stratifikovaná Cronbachova alfa byla 0,896. Autoři doporučují metodu jako (didaktickou) pomůcku pro zvážení vhodnosti výběru klientů do psychoterapie především u začínajících psychoterapeutů.