Využití idiomatického jazyka v psychoterapii

The use of idiomatic language in psychotherapy

Výzkum: 
Abstrakt: 

Tato studie kvantitativně vyhodnocuje způsob použití idiomů, neboli ustálených frází, které mají doslovný a přenesený význam, v psychoterapeutických sezeních dvou odlišných klientů a stejného terapeuta. Také byly sledovány „kontejnerové výrazy“, které vychází z obecné metafory autorů Lakoffa a Johnsona (2002): „tělesné a citové stavy jsou entity uvnitř člověka, tělo je kontejner pro emoce, (např. vybuchnout vzteky, vylít si srdce).“ Výsledky ukazují, že vyšší počet idiomů se vyskytuje v sezeních citově zabarvenějších.  Větší pravděpodobnost úspěšnosti terapie se ukázala ve spojitosti s častějším výskytem kontejnerových výrazů. Zároveň je však patrné, že použití idiomatického jazyka v psychoterapii se víceméně odvíjí od osobního komunikativního a kognitivního stylu. Tyto výsledky tedy naznačují, že při vhodném použití kontejnerových výrazů je v psychoterapii možné zásadně přispět k pojmenování nejniternějších pocitů, jinak obtížně uchopitelných, a tím napomoci k přelomovým chvílím v terapii.