O časopisu

Posláním časopisu Psychoterapie je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Kromě toho věnuje pozornost etickým aspektům, psychoterapeutickému vzdělávání a postavení psychoterapie jako oboru v České republice.

Zaměření časopisu vychází z toho, že psychoterapie je kulturním fenoménem, který lze považovat za umění a vědu zároveň. Vzhledem k existenci mnoha psychoterapeutických teorií a jejich rozmanitým aplikacím v různých kontextech časopis usiluje o naplnění pluralitního pojetí psychoterapie. V tomto duchu je časopis také místem komunikace mezi reprezentanty různých oborů: adiktologie, psychologie, psychiatrie, psychosomatické medicíny, poradenství, péče o duševní zdraví, sociální práce, vzdělávání atd. Příkladem snahy o naplnění pluralitního pojetí a interdisciplinární komunikace jsou pravidelná mezinárodní psychoterapeutická sympozia, na jejichž pořádání se časopis Psychoterapie podílí.

Redakční rada se hlásí k těm trendům v současné psychoterapii, které podporují výzkum a které přispívají k inspirujícímu dialogu mezi jednotlivými psychoterapeutickými směry. Úkolem redakční rady je budovat autorské, recenzní a komunikační zázemí se členy mezinárodní Společnosti pro výzkum psychoterapie (SPR)Společnosti pro zkoumání integrace v psychoterapii (SEPI). V časopisu jsou publikovány originální práce, výzkumné studie, přehledové články, diskusní příspěvky, recenze a jiná sdělení relevantní pro psychoterapii. Možnost publikovat mají nejen zkušení autoři a respektované osobnosti české psychoterapeutické scény, ale i začínající autoři a studenti magisterských a doktorských oborů a také zahraniční kolegové. Recenzované příspěvky jsou publikovány v souladu se standardy publikačního manuálu Americké psychologické asociace (APA). Časopis vychází třikrát ročně.

Časopis je zařazen v databázích:
- EBSCO host
- ERIH PLUS (European Index for Humanities)
- Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

ISSN 1802-3983 / MK ČR E 18868

Časopis byl založen v září 1990 pod názvem Konfrontace. Do prosince 2006 vyšlo 66 čísel (17 ročníků), od ročníku 2007 vychází pod názvem Psychoterapie.

Vychází na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

..........................................................................................................

Šířit celé číslo nebo větší ucelenou část časopisu nelze bez souhlasu vydavatele. Copyright k jednotlivým příspěvkům je duševním vlastnictvím autorů a další šíření jejich textů je možné jen s jejich souhlasem.