Pokyny pro přispěvatele

Délka příspěvků

Pro rubriky Teorie, Praxe a Výzkum v psychoterapii přijímáme texty do maximálního rozsahu 18 normostran (32 400 znaků včetně mezer); zaslat lze samozřejmě i texty kratší. Do max. rozsahu je třeba zahrnout i abstrakt ve dvou jazycích a literaturu.

Pro rubriky K diskusi a Kongresy (konference) přijímáme texty do maximálního rozsahu 8 normostran (14 400 znaků včetně mezer) a texty kratší.

Recenze knih přijímáme v maximálního rozsahu 5 normostran (9 000 znaků včetně mezer). Mohou být kratší.

Příspěvky zasílejte opatřeny

 1. Názvem v češtině (resp. slovenštině) a názvem v angličtině
 2. Klíčovými slovy v češtině (3 – 5) a key words v angličtině
 3. Abstraktem (jde o souhrn obsahu v rozsahu 10 – 15 řádků), a to v češtině i angličtině
 4. Ke jménu autora uveďte vždy pracoviště a e-mail na autora, který bude uvěřejněn
 5. Seznamem literatury
 6. Připojte stručný medailon autora (nejdůležitější profesní informace) – v rozsahu do 10 řádků

Recenzní řízení

Kromě recenzí a krátkých zpráv jsou příspěvky recenzovány. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Příspěvky jsou posuzovány dvěma recenzenty. Redakce a redakční rada mají právo text odmítnout ještě před recenzním řízením z důvodů nedodržených pokynů pro autory.

Pokyny k formální stránce textů

Redakce přijímá původní příspěvky v českém jazyce, slovenštině nebo angličtině, které odpovídají odbornému profilu časopisu. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu .doc nebo .docx, ať už jsou zaslány jako příloha na e-mailovou adresu výkonné redakce psychoterapie [at] fss.muni.cz či doručeny na poštovní adresu časopisu na elektronickém médiu. Stránku textu tvoří zpravidla 30 řádků (řádkování 2) po 60 úhozech a při velikosti písma 12.

Nutné: Klávesou „enter“ oddělujte pouze odstavce. Stránky číslujte. Pro zdůraznění kapitol lze použít dva stupně jejich členění (např. 1. Terapeutický přístup; 1.1. Dosavadní výzkumy).

Obrázky, tabulky a grafy je možné zasílat v dokumentu wordu i naimportované, vždy ale dejte pozor na rozlišení vkládaných objektů (fotografie 300 DPI, perové předlohy min. 600 DPI).

Pokyny pro citování

V zájmu shodného uvádění literatury (a citací v textu) prosíme o dodržení následujícího vzoru. Seznam literatury je uspořádán abecedně podle příjmení autora. V textu jsou odkazy na literaturu uváděny příjmením autora a rokem vydání práce, více prací jednoho autora v jednom roce rozlišujte písmeny malé abecedy: (2015a; 2015b). V případě dvou autorů uvádějte oba autory. Má-li práce tři a více autorů, lze uvést pouze prvního a zkratku "a kol." nebo "et al.". V seznamu literatury se užívá plné formy citací, důsledně celý název knihy, podtitul knihy, místo vydání: nakladatel; u časopisů vždy ročník, (číslo) a strany v časopisu (viz níže). Lze citovat i zdroje z internetu – vždy s uvedením internetové adresy a datem stažení (vyhledání) textu.

Důležité: Všechny odkazy musejí být uvedeny v závěrečném oddílu LITERATURA. V seznamu literatury neuvádějte knihy či články, na které se v textu neodkazujete.

Příklady citací v textu

Citace práce jednoho autora

 • Rogers (1998) tvrdí, že... NEBO ...alespoň to tvrdí existenciálně zaměření psychoterapeuti (Yalom, 2006) NEBO (srov. Yalom, 2006) NEBO (viz Yalom, 2006).

Citace práce více autorů

 • dva autoři: Fonagy a Target (2005) se ve své práci zabývají...
 • tři a více autorů: Vodáčková a kol. (2002) poukazují na... NEBO Lambert et al. (2001) uvádějí, že… - zvolte jednotně jeden typ v celém článku.

Odkazy na několik zdrojů (jména autorů se uvádí v abecedním pořadí)

 • Na této skutečnosti se shoduje více autorů (Polsterová, 2005; Yalom, 2006).

Přímá citace autora (při přímé citaci se uvádí strana, na níž se pasáž v původní práci nachází)

 • Někdy se považuje za důležité připomínat, že „zakladatelé gestalt terapie měli osobní zkušenost…v rámci herectví a výrazového pohybu“ (Mackewn, 2004, s. 165) NEBO (Mackewn, 2004:165) - zvolte jednotně jeden typ v celém článku.

Vzory záznamů v závěrečném oddílu LITERATURA

Kniha (uvádějte i podtitul)

 • Fonagy, P., Target, M. (2005). Psychoanalytické teorie: perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie. Praha: Portál.

Článek v časopise (dva letopočty v závorce „(1936/2002)“ uvádějte jen tam, kde je důležité zdůraznit rok první publikace)

 • Seligman, M. (1995). The Effectiveness of Psychotherapy. The Consumer Reports Study. American Psychologist, 50(12), 965–974.
 • Libiger, J. (2003). Placebo: klamání nemocného nebo nástroj poznání? Psychiatrie, 7(4), 290–300.
 • Rosenzweig, S. (1936/2002). Some Implicit Common Factors in Diverse Methods of Psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration, 12(1), 5–9.

Kapitola v knize nebo článek ve sborníku

 • Polsterová, M. (2005). Gestalt terapie: vývoj a využití. In J. Zeig, (Ed.), Umění psychoterapie (s. 516–533). Praha: Portál.